Make your own free website on Tripod.com
  
::  กราฟฟิก  ::
::  หน้าหลัก  ::
::   ผู้จัดทำ  ::
::   บทเรียน   ::
:::::ฟังเพลง:::::  
:::::VDO:::::  
:::::แชท :::::  
:::::เว็บครูเอ็ด :::::  

บทที่ 1 ธรรมชาติของภาษา

บทที่ 2 ลักษณะควรสังเกต
     บาง ประการในภาษาไทย

บทที่ 3 ระดับภาษา


บทที่ 4 ราชาศัพท์

ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย

-  ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็ก
  ซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยที่
   ใหญ่ขึ้น

ภาษามีการเปลี่ยนแปลง

ภาษามีลักษณะที่เหมือน
   กันและ ต่างกัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน
 
       
   

 
  .... เว็บของกระผมอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม   อาจมีปัญหาเข้าไม่ได้เป็นบางครั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะครับ....             
                     
   

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาอย่างแคบ

  ก. การสื่อสารด้วยการพูดของมนุษย์ 
  ข.  การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางของมนุษย์

  ค. การสื่อสารด้วยเสียงของสัตว์ 
  ง.  การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางของสัตว์
2. ข้อใดเป็น"วัจนภาษา"
  ก.  การสื่อสารโดยการเขียนจดหมาย
  ข.  การสื่อสาโดยใช้ภาษามือ
  ค.  การสื่อสารโดยใช้การแสดงออกทางใบหน้า เช่นการยิ้ม
  ง.  การสื่อสารโดยใช้การแสดงท่าทางกระทืบเท้าเวลาโกรธ
3. หน่วยในภาษาที่เล็กที่สุดคืออะไร

  ก.  เสียง
  ข. พยางค์ 
  ค.  คำ
  ง.  กลุ่มคำ

4. การเปลี่ยนแปลงของภาษามีกี่สาเหต

  ก. 2 สาเหตุ
  ข.  3 สาเหตุ
  ค.  4 สาเหตุ 
  ง.  5 สาเหตุ

5. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภาษาน้อยที่สุด

  ก. การพูดในชีวิตประจำวัน 
  ข.  การเรียนภาษาของเด็ก
  ค.  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
  ง.  การพูดตามแบบแผน

6. การที่เราออกเสียง "อย่างนี้ " เป็น "ยังงี้" เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเสียงในลักษณะใด

  ก.  การกร่อนเสียง
  ข. การกลมกลืนเสียง 
  ค.  การเพิ่มเสียง
  ง.  การสลับเสียง

7. เสียงในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงอะไรบ้าง

  ก.  เสียงพยัญชนะ เสียงสระ
  ข.  เสียงวรรณยุกต์
  ค.  เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์
  ง.  เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์

8. คำว่า "แกล้ง" ความหมายเดิมหมายถึง ตั้งใจ ปัจจุบันใช้ในความหมาย ทำให้เดือดร้อน
  จากข้อความข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาในลักษณะใด

  ก.  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีเขียน
  ข.  การเปลี่ยนแปลในเรื่องความหมาย
  ค.  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการออกเสียง
  ง.  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องถ้อนคำสำนวน

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษา(ในความหมายอย่างแคบ)

  ก.  ภาษาทุกภาษามีส่วนที่คล้ายคลึงกัน
  ข.  ภาษาทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
  ค.  ภาษาบางภาษามีระเบียบแบบแผน
  ง.  ภาษาทุกภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย

10. สาเหตุใดจึงกล่าวว่า"ภาษาทุกภาษาต้องมีระบบระเบียบแบบแผน"

  1. เพราะภาษาทุกภาษาประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ
  2. เพราะภาษาทุกภาษาประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
  3. เพราะภาษาทุกภาษาประกอบด้วยสัญลักษณ์ และคำ
  4. เพราะภาษาทุกภาษาประกอบด้วยประโยคและความหมาย

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ข. ข้อ 2 และ 3
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3

 

 
 
 
top